Bungo Takeda school   

Blade type Wakizashi
Blade length (nagasa) 49.5 cm / 19.5 inches
Blade shape (sugata) Shinogi-zukuri
Thickness mune-machi 0.6 cm / 0.24 inches
Width mune-machi 3.0 cm / 1.2 inches
Thickness yokote 0.45 cm / 0.18 inches
Width yokote 2.1 cm / 0.83 inches
Curvature (sori) 0.9 cm / 0.35 inches
Mune type Ihori
Grain structure (jihada) Masame, Itame
Temper line (hamon) Choji, Gunome
Kissaki type Chu-Kissaki
Boshi type Chu-maru
Activities (hataraki) Ko-nie
Tang type (nakago) Ubu
Nakago length 15.0 cm / 5. inches
Nakago-jiri Kurijiri
Yasurime Kesho
Mekugi-ana # 1
Mei Mumei
Period Shinto
Koshirae Shirasaya
Paper / Certification NBTHK Hozon (Bungo Takeda school)
Comment Very good polish, nice silver habaki