Shinshinto period katana - Hizen (no) Kuni Masamitsu
 

Blade type Katana
Blade length (nagasa) 63.4 cm / 25.0 inches
Blade shape (sugata) Shinogi-zukuri
Thickness mune-machi 0.7 cm / 0.28 inches
Width mune-machi 3.4 cm / 1.34 inches
Thickness yokote 0.5 cm / 0.2 inches
Width yokote 2.3 cm / 0.9 inches
Curvature (sori) 2.1 cm / 0.83 inches
Mune type Ihori
Grain structure (jihada) Masame, Itame
Temper line (hamon) Choji, Gunome
Kissaki type Chu-Kissaki
Boshi type Hakikake
Activities (hataraki) Nie, nioi
Tang type (nakago) Ubu
Nakago length 21.1 cm / 8.43inches
Nakago-jiri Kurijiri
Yasurime Kiri
Mekugi-ana # 1
Mei

Hizen (no) Kuni Masamitsu (ura side - Tachi mei)

Go Koku (means 'defend the country'; omote side)

Period Shinshinto
Koshirae Shirasaya
Paper / Certification NBTHK Hozon
Comment Very nice and beautiful polish from Kenji Mishina. Blade is very strong and healthy and comes with a solid silver habaki.