Shinsakuto Tanto with Horimono by Oguri Motoshige

 

 

Blade type

Tanto

Suguta

Shinogi-zukuri

Nagasa

14,7 cm / 5.78”

Moto-haba

3.0 cm / 1.18”

Saki-haba

2.8 cm / 1.1”

Moto-kasane

0.6 cm / 0.25”

Saki-kasane

0.45 cm / 0.18”

Sori

0 cm / 0“

Mune:

Ihori

Jihada

Very tight itame hada

Hamon

Gunome

Kissaki

Large O-kissaki – Osoraku shape

Kissaki length

8,7 cm / 3.43”

Nagako-nagasa

9,5 cm / 3.75”

Nakago condition

Ubu

Mekugi-ana

1

Nakago-jiri

Kurijiri

Yasurime

Kesho

Mei

MOTOSHIGE

Period

Shinsakuto

Habaki

Silver foil habaki

Comments

The tanto is in mint condition. Oguri Motoshige is famous for his horimono and won the horimono competition at the annual shinsakuto exhibition in Tokyo. No mounts or shirasaya

 

Price

SOLD

 

Oguri Motoshige