Mumei Wakizashi in Shirasaya
 

Blade type Tanto
Blade length (nagasa) 45.2 cm / 17.8 inches
Blade shape (sugata) Shinogi-zukuri
Thickness mune-machi 0.7 cm / 0.28 inches
Width mune-machi 2.8 cm / 1.1 inches
Thickness yokote 0.5 cm / 0.2 inches
Width yokote 2.1 cm / 0.83 inches
Curvature (sori) 1.1 cm / 0.43 inches
Mune type Ihori
Grain structure (jihada) Mokume
Temper line (hamon) Kawazuko / Kaeruko
Boshi type Ko-maru
Activities (hataraki) Nioi, nie
Tang type (nakago) Ubu
Nakago length 12.4 cm / 4.88 inches
Nakago-jiri Iriyamagata
Yasurime Katte-Sagari / Sujikai
Mekugi-ana # 2
Mei Mumei
Period Muromachi / Koto
Koshirae Shirasaya
Comment Silver Ichijyu Habaki - in good japanese polish
Price SOLD