Shinto period mumei katana
 

Blade type Katana
Blade length (nagasa) 67.6 cm / 26.6 inches
Blade shape (sugata) Shinogi-zukuri
Thickness mune-machi 0.7 cm / 0.28 inches
Width mune-machi 3.2 cm / 1.26 inches
Thickness yokote 0.5 cm / 0.2 inches
Width yokote 2.0 cm / 0.8 inches
Curvature (sori) 2.0 cm / 0.8 inches
Mune type Ihori
Grain structure (jihada) Masame, ayasugi
Temper line (hamon) Gunome
Kissaki type Ko-kissaki
Boshi type O-maru
Activities (hataraki) Nie
Tang type (nakago) Ubu
Nakago length 22.0 cm / 8.7 inches
Nakago-jiri Kurijiri
Yasurime Kesho
Mekugi-ana # 2
Mei Mumei
Period Shinto
Koshirae Shirasaya
Comment Very nice shinto katana in fresh polish and new shirasaya. The blade has a beautiful sugata and is very healthy. The nakago has a beautiful shape and is ubu. 
Price SOLD